Förbättrad tillgång och användning av antiretroviral behandling i Uganda

FuG har sedan 2007 haft ett samarbete med en organisation i södra Uganda, som arbetar med HIV och Aids. Organisationen heter Rural Action Community Based Organisation (RACOBAO). De arbetar med samhällsutveckling och HIV-förebyggande insatser och har varit aktiva sedan mitten av 90-talet. Projektledare från FuG var Maria Swartling. PFörbättrad tillgång och användning av antiretroviral behandling i Uganda

Samarbetsprojektet har genom åren mottagit stöd från  Forum Syd och finns med i deras årsrapport 2015 samt på deras hemsida. Projektet har också presenterats på den stora internationella kongressen AIDS 2016 i Durban (läs gärna abstraktet och rapporten från Haq Makumbi) och en dokumentärfilm om projektet har visats på ugandisk TV (se filmen här).

RACOBAO

Projektmodell

Tillsammans har FuG och RACOBAO arbetat fram en modell för ett långsiktigt hållbart arbete med syfte att öka tillgång till antiretroviral behandling (ART) och säkerställa säker användning av läkemedlen. Modellen kan övergripande sägas bestå av två viktiga komponenter.

Den första delen består av informationsspridning och direkt stöd till individer för att öka kunskapen om ART i samhället och även öka den individuella följsamheten till behandlingen. Volontärer från byar utbildas till att fungera som informatörer och stödpersoner för människor som lever med hiv och deras anhöriga. Dessa stödpersoner har en viktig uppgift i att hjälpa till med att hämta läkemedel, hjälpa till med transporter och att stötta i det dagliga livet.

Den andra viktiga delen är ett riktat påverkansarbete för att göra ART tillgänglig även ute på landsbygden. Många människor som behöver behandling för hiv har vittnat om hur svårt det är att transportera sig till de sjukhus som idag tillhandahåller läkemedlen. Projektmodellen hjälper människor som lever med hiv att forma nätverk för att med gemensamma krafter påverka myndigheter och politiker att ta ansvar gällande mänskliga rättigheter med fokus på rätt till hälsa och sjukvård. I modellen ingår även att utbilda lokala politiker kring rätten till hälsa för människor som lever med hiv samt att koordinera samarbetet mellan existerande lokala organisationer som på olika sätt arbetar för människor som lever med hiv.

cropped-2015-11-09-Sembabule-Field-homevisit-Grace.jpg

Projektets utveckling

Under åren 2007-2013 fokuserades vårt arbete i ett specifikt distrikt – Lyantondedistriktet. Arbetet visade sig vara viktigt för utvecklingen i distriktet och som ett direkt resultat av vår utbildning av hälsoarbetare 2010 ackrediterade hälsoministeriet en första hälsocentral på landsbygden i Lyantonde för att förskriva ART. Detta var ett väldigt viktigt första steg mot ökad tillgång till läkemedel. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och 2015 hanteras ART vid allt fler hälsocentraler i Lyantonde. Projektet har under åren utbildat 270 informationsvolontärer och stödpersoner i Lyantonde och har genom det bidragit till att fler påbörjar behandling och att behandlingsavbrotten har blivit färre. Människor som lever med hiv i Lyantonde har därmed nu fått bättre tillgång till säker och ändamålsenlig antiretroviral behandling!

Efter framgången i Lyantonde med den modell vi provat fram gick projektet 2014 in i en ny fas där modellen implementerades i ett nytt distrikt i Uganda – Sembabule. Under en tvåårsperiod utbildades volontärer och stödpersoner, hälsopersonal och lokala politiker. Nätverk av människor som lever med hiv formades och grupper fick utbildning om sin rätt till hälsa och hur de kan jobba med påverkansarbete. Under den begränsade tiden som projektet pågick kunde man inte säga något om långtidseffekterna av projektet. Direkta effekter var dock ett ökat antal människor som sökt sig till hivklinikerna och en ökad samordning mellan organisationer och nätverk som arbetar med hiv. Dessutom märktes ökade krav från människor som lever med hiv på politikerna att ta ansvar för hälso- och sjukvården i distriktet. Genom att testa modellen i ett nytt distrikt drogs många viktiga lärdomar inför framtida implementering av samma arbetssätt i andra delar av Uganda eller i andra länder.

Projektet avslutades i slutet av 2015 och slutrapporterades till Forum Syd. För FuG har dessa nio år varit en lärorik process där vi som organisation etablerat ett bra samarbete med Forum Syd och lärt oss mycket om arbete med hiv i Uganda genom vår kompetenta partnerorganisation RACOBAO. FuG står rustade att ta oss an nästa utmaning och arbetet i Uganda fortsätter under nya former.

Rapport och artikelserie från Uganda

I November 2015 åkte Eva Solly och Maria Swartling till Uganda för att följa upp projektet. Rapporten från uppföljningsresan finns att läsa här och i en serie artiklar beskriver de olika upplevelser från resan. Alla rapporter finns att läsa här.

Affärsmöjligheter

Hur långt kan du tänka dig att gå för att hämta livsviktiga mediciner?

Magiskt ögonblick

Sembabule hospital

RACOBAO Uganda