Extra årsmöte 17 juni 2023

Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige kallar till ett extra årsmöte den 17 juni klockan 9:30 via Teams. På det extra årsmötet ska förslag på nya stadgar antas. Anledningen till det nya stadgeförslaget är att styrelsen ser ett behov av att förändra föreningens verksamhetsår. Av den anledningen föreslås också att kommande verksamhetsår förlängs till 18 månader och därmed kommer löpa mellan 1 juli 2023 och 31 december 2024.

För att delta på mötet använd länk:

https://teams.live.com/meet/9429660857889

Anmäl dig gärna i förväg till info@fug.se för att underlätta upprättande av röstlängd. Ange även ditt namn vid inloggning till mötet.

Dagordning för mötet

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets stadgeenliga utlysande
  3. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. Beslut om nya stadgar enligt utskickat förslag
  6. Beslut om förlängning av nästa verksamhetsår. Nästa verksamhetsår föreslås löpa 18 månader mellan 1 juli 2023 och 31 december 2024
  7. Övriga ärenden

Förslaget till nya stadgar finns i bifogat dokument där det också går att se vilka ändringar som föreslås.