Ändrad biståndspolitik hindrar utveckling av Cross Border-projektet

Regeringens kraftiga omsvängning av biståndspolitiken får nu konsekvenser för FuG:s verksamhet. Farmaceuter utan Gränsers styrelse har beslutat om att inte gå vidare med den planerade fortsättningen av Cross Border-projektet. Osäkerheten i hur projektet ska finansieras är för stor i nuläget. 

Både det tidigare projektet och det som planerats framåt bygger på biståndsmedel från SIDA som förmedlats via ForumCiv, en biståndsorganisation där FuG är en av över 200 medlemmar. I mars fick SIDA ett uppdrag att utreda förändringar i stödet till civilsamhället. Det innebar samtidigt att samtliga avtal som SIDA tecknat med partners som ForumCiv revs upp. Det gör att det i nuläget är oklart om det kommer finnas medel för hela projektet som planerats.

  • Det här är mycket olyckligt och påverkar både oss och våra samarbetspartners i Uganda och Rwanda men inte minst målgruppen för projektet, säger Kristina Billberg ordförande i FuG. Men vi kan inte påbörja ett projekt som vi inte vet om vi kan driva hela vägen i mål, det riskerar att göra mer skada i slutändan och vara bortkastade pengar.

Redan tidigare var det känt att kraven på hur stor del av den totala budgeten som måste finansieras via FuG:s egna insamlade medel skulle höjas och projektgruppen för Cross Border har arbetat hårt för att revidera projektmål, aktiviteter och budget efter de nya förutsättningarna. 

  • Projektgruppen har tillsammans med våra samarbetspartner i Uganda och Rwanda gjort ett fantastiskt arbete så här långt. Nu behöver vi göra ett omtag och se hur Farmaceuter utan Gränser bäst kan arbeta för att nå våra långsiktiga mål, avslutar Kristina.

Frågor:

Kristina Billberg, ordförande 0722-363 646
Fredrik Boström, vice ordförande 070-5082741

Om Cross Border

Cross Border är ett projekt som FuG har drivt tillsammans med OCE i Uganda och ANSP+ i Rwanda. Projektet har syftat till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos målgrupperna i Uganda och Rwanda. Cross-Border var ett 3-årigt projekt som initierades under 2020 med finansiering via ForumCiv och som nu har avslutats. Rapportering och sammanställning av projektet pågår.

Projektets målgrupper (Key Population = KP) består av personer som har hög risk för att drabbas av HIV och inkluderar män och kvinnor som är sexarbetare, HBTQ-personer samt män som har sex med män. Projektet bedrivs i 6 distrikt i Uganda och Rwanda och på huvudvägarna mellan länderna, där HIV-spridning är ett stort problem.

Projektets vision är frihet från HIV-infektioner, noll diskriminering av KP och ett sunt och inkluderande samhälle. Projektet arbetar för att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan hos KP och för att minska spridningen av HIV längs vägarna mellan Uganda och Rwanda. Delmål inkluderar arbete mot effektiv och icke-diskriminerande vård för KP, tillgång till HIV-testning, läkemedel och uppföljning, förstärkning av den sociala och ekonomiska situationen hos KP, ökad medvetenhet i samhället och hos ansvariga inom politik och myndigheter gällande strukturella utmaningar och diskriminering, samt att utveckla samarbetet och kapaciteten mellan de involverade partnerorganisationerna.

Cross Border 2.0 var planerat som en fortsättning på det tidigare projektet och hade arbetats fram i nära samverkan med FuG:s samarbetspartners.