Kallelse till årsmöte 2022

Datum: Söndag 30 oktober

Tid: 16:00

Plats: Digitalt möte via Teams, Klicka här om du vill delta i mötet

Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige, FuG, kallar till årsmöte 2022 söndagen den 30 oktober klockan 16:00. Årsmötet kommer äga rum digitalt via Teams. Mötet är öppet för alla som vill delta men endast enskilda medlemmar har rösträtt vid mötet.

Årsredovisning verksamhetsberättelse och övrig dokumentation kommer finnas tillgänglig på http://fug.se/om-oss/arsredovisning-och-verksamhetsberattelse/ inför mötet. Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.

Dagordning för mötet:

 1. Öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Godkännande av föregående års räkenskaper
 7. Föredragning och godkännande av revisionsrapport
 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Godkännande av disposition av resultat från föregående år
 10. Godkännande av nästa års verksamhet
 11. Fastställande av medlemsavgifter för nästa år
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Beslut om arvodering av styrelse

//Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser