​Cross Border projektansökan godkänd

Farmaceuter utan Gränser (FuG) är glada att kunna meddela att Cross Border projektet med titeln ”Sexual and Reproductive Health and Rights for Key populations in border districts of Uganda & Rwanda” har godkänts av Forum Syd och aktiviteterna kan nu starta. For English, see below.

myright_konferensProjektets vision är ”Freedom from HIV Infections, Zero Discrimination of Key Population’s and a Healthy and Inclusive Society”. Projektet kommer involvera 5 organisationer och 4 länder, därav projektnamnet Cross Border.

– Det är oerhört spännande att vi fått den här omfattande projektansökan godkänd av Forum Syd, säger Afifa Trad, ordförande för FuG. Det har i sig inneburit en lång arbetsprocess att utarbeta en bra projektplan med tydliga mål, så ser vi detta godkännande som ett kvalitetskvitto: dels att FuG prioriterar rätt i sitt arbete och även har ett korrekt genomförande i det, när vi samarbetar med andra lokala partner i långsiktiga utvecklingsprojekt. Det här är det största projektanslag FuG har erhållit någonsin och projektet kommer, som det är utformat, direkt bidra till organisationens uppdrag och vision genom att öka medvetande, kompetens och engagemang bland farmaceuter, i Sverige såväl som i Uganda och Rwanda.

FuG och KWETU är de två svenska organisationerna som kommer arbeta med detta projekt. KWETU Connectors är en samarbetspartner till FuG som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever med HIV i Rwanda och Uganda. KWETU arbetar också med unga HBTQ-personer i Kampala, Uganda för att bekämpa fattigdom, diskriminering och HIV-spridning. KWETUS arbetsmodell står på tre ben; Hälsa i en vidare mening, Stärka människors ekonomiska och sociala möjligheter att tillgodose basbehov (Empowerment), och kapacitetsutveckling av organisationerna i samarbetet.

Eva Solly, som är projektkoordinator hos FuG och ordförande i KWETU Connectors, är också väldigt glad och stolt över att projektet har godkänts.

– Våra partners och FuG delar en vision om att kunna bidra till att utrota Hiv/Aids i världen genom UNAIDS målbild 90-90-90. Vi har ett gott samarbete med två professionella organisationer i Rwanda och Uganda, som bygger på starka uthålliga relationer vi fått genom ömsesidig respekt & tillit och hårt arbete, säger Eva. Nu ska vi mobilisera svenska experter och resurser inom läkemedelslogistik, följsamhet i behandling, mottagande på hälsocentraler, fattigdomsbekämpning och organisationsutveckling.

Här på vår hemsida kommer man kunna följa hur arbetet fortskrider de kommande åren.

gruppbild_Nyagatare

Cross Border Project Application Approved

Pharmacists Without Borders (FuG) is happy to announce that the Cross Border Project entitled ”Sexual and Reproductive Health and Rights for Key populations in border districts of Uganda & Rwanda” has been approved by Forum Syd and implementation can now begin.

The project vision is ”Freedom from HIV Infections, Zero Discrimination of Key Populations and a Healthy and Inclusive Society”. The project will involve 5 organisations and 4 countries, thus giving it the name Cross Border.

“It is extremely exciting that we have received approval from Forum Syd, says Afifa Trad, chairman of FuG. It has been a long process to develop a good project plan with clear goals. We therefore regard this approval as a stamp of quality: partly that FuG prioritises its work correctly and also has a correct implementation of it when we collaborate with other local partners in long-term development projects. This is the largest project grant that FuG has ever received and the project will, as it is described, contribute directly to the task and vision of the organisation, by raising awareness, competency and involvement among pharmacists in Sweden, Uganda and Rwanda.“

FuG and KWETU are the two Swedish organisation who will be working with this project. KWETU Connectors is a cooperating partner with FuG, working to improve the living conditions of people living with HIV in Rwanda and Uganda. KWETU is also working with young HBTQ persons in Kampala, Uganda in order to combat poverty, discrimination and the spreading of HIV. KWETU’s working model has three pillars: Health in the broad sense, strengthen of the potential for improving people’s economy and basic needs (empowerment) and capacity development of the cooperating partners.

Eva Solly, who is project coordinator for FuG and chairman for KWETU is also extremely happy and proud that the project has been approved.

“Our partners and FuG share a vision of being able to contribute to elimination of HIV/AIDS in the world according to the UNAIDS goal 90-90-90. We have good cooperation with two professional organisations i Rwanda and Uganda based on strong sustainable relation we have gained by mutual respect & trust and hard work, says Eva. Now we shall be mobilising Swedish experts in pharmaceutical logistics, compliance to treatment, reception by health centres, combating poverty and organisational development.”

You will be able to follow project progress over the coming years here at our web page.