Nytt internationellt nätverk – FuG

Vid årets internationella farmacikongress, FIP, i Buenos Aires arrangerades ett möte med representanter för FuG:s systerorganisationer i andra länder. Syftet med mötet var att försöka etablera ett internationellt nätverk, för att på detta vis stärka samarbetet inom organisationen. Vi deltog även som åhörare i föreläsningen ”Humanitarian Breakfast”. Nästa år är det FuG Sverige som är inbjudna att föreläsa vid detta seminarium på FIP i Seoul, Korea.

Farmaceuter utan Gränser i andra länder heter oftast PSF, vilket står för Pharmaciens sans Frontiers.
Initiativ till detta nätverksmöte togs av kanadensiska PSF ordförande Regis Vaillancourt. Vid mötet deltog representanter från våra systerorganisationer i bland annat de nordiska länderna, Västtyskland, Canada, Sorbritannien med flera.

Terms of reference

Den kanadensiska organisationen har tagit fram ett förslag till gemensamma ”terms of reference” för framtida samarbete. Vid mötet enades om att man inte ska söka formell status som sektion inom FIP, då detta ställer krav ekonomiskt och administrativt. Resurser för detta finns inte. Däremot enades man om att utöka informationsutbytet mellan olika organisationer för att på det viset skaffa sig kunskap om olika projekt och aktiviteter som bedrivs. Ett sådant utbyte bör kunna ske i form av ett nätverk, som på sikt eventuellt skulle kunna ha en gemensam hemsida.

Ordförande för nätverket – Finland

FuG:s systerorganisation i Finland, som är relativt nybildad, deltog vid mötet. Eeva Teräsalmi från FuG Finland utsågs till sammankallande (ordförande) i nätverket, då hon också har en central position i FIP och på det viset kan utgöra en länk till organisationen. Vi hoppas kunna träffas i samband med kommande FIP kongresser, eftersom representanter från olika länder brukar delta i FIP kongressen. Då är det värdefullt med Eeva som ordförande för nätverket.
Det utsågs även en sekreterare, som blev Trudi Hilton från Storbritannien.
FuG Sverige representerades av Sten Olsson och Lars Rönnbäck. Vi ställer oss bakom förslaget till terms of reference samt valet av Eeva Teräsalmi som sammankallande.

Humanitarian Breakfast på FIP

En återkommande programpunkt på FIP är Humanitarian Breakfast, där farmaceuter som arbetar i olika internationella projekt ges möjlighet att presentera sitt arbete. I Buenos Aires presenterades två olika föredrag. Carina Veyte Maler som är Apotekare och hör till PSF Tyskland presenterade sitt arbete med läkemedelsförsörjning i slummen i Buenos Aires. Argentinas huvudstad är modern och välutvecklad men föredraget visar att det ändå finns slumområden med verkligt stora problem och okunskap om läkemedel, läkemedelsanvändning och försörjning.

Carina Veyte Maler föreläser vid humanitarian breakfast på FIP i Buenos Aires

Carina Veyte Maler föreläser vid humanitarian breakfast på FIP i Buenos Aires

Farmaceuter för bestående utveckling

Mila Avila Olias kommer från Farmaceuter utan Gränser Spanien. Organisationen i Spanien grundades 1991 och har varit verksam bland annat med sociala aktiviter i Spanien. Man har också utvecklat en ”online training platform” och under 2012 genomfördes ett Apotekarprojekt tillsammans med Pharmacy Service of Padre Pedro Mahamud´s Foundation i Santiago de los Caballeros, Dominikanska republiken. Spanska farmaceuter arbetade med att utveckla och förbättra läkemedelsförsäljning på kommunal nivå bland annat med att öka tillgängligheten till apotek, öka öppethållande, rekrytera personal till apoteken. Man arbetade också med att starta verksamhet kring läkemedelsförsäljning och lagerhantering, vilket var särskilda behov i de aktuella kommunerna. Projektet omfattade även utbildning av personal i farmaceutisk omsorg, farmaceutiskt arbete på apotek och rationell läkemedelsanvändning. Även detta en intressant föreläsning.

Spanska PSF:s projekt i Dominikanska republiken.

Spanska PSF:s projekt i Dominikanska republiken.

Humanitarian breakfast – nästa år i Seoul, Korea

Vid FIP kongressen i Seoul, Korea nästa år är FuG Sverige inbjudna att presentera vår verksamhet med HIV och läkemedelsförsörjning i Uganda. FuG:s styrelse har fattat beslut om att söka finansiering för att kunna ha en deltagare på plats som kan presentera detta arbete. Mer information om detta kommer senare-

Det är mycket positivt att det internationella samarbetet mellan FuG organisationer utvecklas och vi kommer att försöka bidra aktivt till det nya nätverket, från svensk sida.
Vid FIP i Argentina hade vi även ett möte med representanter för nybildade finska FuG, som gärna vill vara delaktiga i ett nordiskt samarbete. Styrelsen beslutade därför att vi  i ett kommande projekt ska försöka inkludera Finland i samarbetet och på det viset få en gemensam aktivitet att arbeta med.

Lars Rönnbäck
För FuG Sverige, på plats i Buenos Aires